Ph.D. Graduates

Cho, Jeonghun

Ahn, Minwook

Cho, Doosan

Youn, Jonghee

Park, Sanghyun

Yoon,Jonghee

Kim, Yongjoo

Lee, JongWon

Yang, SeungJun

Kwon, YongIn

Lee, Jinyong

Heo, Ingoo

Moon, Hyungon

Cho, Yeongpil

Lee, Yongje

M.S. Graduates

Jung, Sungjoon

Oh, Sejong

Kim, Jinhwan

Kwon, Soonyoung

Min, Soyoung

Choi, Junsik

Kim, Taesong

Lee, JooYeon

Jung, SeokKyo

Kim, WonSub

Liang, Yongmo

Kim, HoKyun

Choi, YoungKyu

Kim, DaeHo

Zheng, Zhiwen

Li, Yunrong

Lee, Jihoon

Oparin, Mikhail

Han, Sangjun

Almokhtar, Ali

Zheng, Xuan Jun

Choi, Wonha

Jin, Wenquan

Kim, Kyungmin

Seo, Gisoo

Park, Jaesung